Regulament rezervare

Dreptul de acces și utilizare a Lőrincz House

Accesul Chiriașului la Lőrincz House și la Proprietate se acordă începând cu ora 15:00 la Data Intrării în Vigoare și se încheie cel târziu la ora 11:00 la Data Încetării.

Spaţii Comune
Dreptul de acces și de utilizare a Spaţiilor Comune ale Proprietății.

Parcare
Dreptul de acces și de utilizare a unui loc de parcare privat pe Proprietate.

Politica de anulare

În cazul anulării rezervării cu cel puţin 14 zile înainte de sejur, vă vom restitui integral avansul de rezervare pe contul din care acesta a fost virat.

Obligaţiile Chiriaşului

Utilizare exclusiv în scopuri rezidenţiale
Chiriașul va utiliza Proprietatea exclusiv în scopuri rezidențiale.

Regim self-catering

Chiriașul înţelege că acest acord de închiriere are ca obiect închirierea unei unităţi locative în regim self-catering și nu a unei camere de hotel. Pentru evitarea oricărui dubiu, aceasta înseamnă că proprietarul nu va asigura mesele Chiriașului pe Durata Închirierii.

La începerea Duratei Închirierii, Proprietarul va pune la dispoziția Chiriașului utilizarea casei, care include:

  • o bucătărie complet utilată cu aparatura și ustensilele necesare Chiriaşului pentru a-şi pregăti singur mesele;
  • dormitoare cu lenjerie și perne curate;
  • băi cu prosoape, săpun și hârtie igienică.

NU oferim facilități de restaurant în cadrul complexului. Chiriașul are obligaţia să își asigure singur mesele pe durata şederii la Lőrincz House.

Utilizare liniştită

Chiriaşul va menține nivelul de zgomot (inclusiv muzica) la un nivel rezonabil și nu va perturba liniștea vecinilor Proprietății.

Spaţiile interioare

Chiriașul va utiliza cu grijă rezonabilă mobilierul, echipamentul tehnic, televizoarele, aparatele etc. din interiorul Casei. Chiriaşul este pe deplin răspunzător și îl va despăgubi imediat pe Proprietar pentru orice daune, pierderi sau furturi ale obiectelor din interior pe Durata Închirierii.

Spaţiile exterioare

Chiriașul va proteja cu grijă rezonabilă toate fațadele exterioare, ferestrele, finisajele casei și Spaţiilor Comune.

Ciubăr și saună

Chiriaşul va utiliza cu grijă rezonabilă ciubărul și sauna. Este strict interzisă utilizarea de obiecte, sticle sau vase care se pot sparge în zona ciubărului. Proprietarul nu va fi răspunzător în caz de accidente sau vătămări suferite de Chiriaş sau de oaspeții săi în timpul utilizării Spaţiilor Comune, inclusiv (dar fără a se limita la) a ciubărului, saunei, zonei de joacă și zonei de grătar. Chiriașul este pe deplin răspunzător și va rambursa imediat Proprietarului orice daune, pierderi sau furturi de obiecte sau mobilier din Spațiile Comune pe Durata Închirierii, precum şi orice cheltuieli suportate pentru curățarea, golirea sau reparaţia zonelor cu ciubăr și saună, ca urmare a utilizării de către Chiriaș a obiectelor de sticlă sau a vaselor casabile în aceste zone, cu încălcare acestui Acord de Închiriere.

Accesul Proprietarului la Spaţiu

Chiriaşul îi va permite Proprietarului (și persoanelor autorizate de acesta), la ore rezonabile și cu discreție, să intre în Spațiu în scopul (1) întreținerii, încălzirii, curăţeniei, decorării, modificării, înlocuirii și reparării oricărei părți a Proprietății, (2) inspectării Proprietății, (3) asigurării respectării oricărei legi, (4) respectării acestui Contract de Închiriere sau (5) furnizării oricăror servicii. În baza unei notificări rezonabile sau în caz de urgență, Proprietarul poate avea acces imediat la Proprietate.

Conformitate

Chiriaşul va respecta cu promptitudine și diligență (1) legea aplicabilă, (2) regulile stabilite de Proprietar în orice moment cu privire la administrarea sau utilizarea Proprietății, (3) recomandările și manualele de întreținere referitoare la Proprietate și la orice aparat sau echipament aflat la Proprietate, (4) orice cerințe sau recomandări ale oricărui asigurător și (5) orice cerințe sau recomandări ale oricăror servicii de pompieri sau ale altor autorități similare referitoare la acces, echipament sau aparatură.

Activităţi

Chiriaşul nu va întreprinde niciun demers și nu va aduce la Proprietate sau la Casă materiale care cauzează sau ar putea cauza (1) deranjamente, neplăceri, vătămări sau daune Proprietaruluii, (2) zgomote sau vibrații ce pot fi auzite sau resimțite în orice alte spații de pe Proprietate sau din afara Proprietății sau (3) utilizarea de substanțe nocive sau dăunătoare care ar putea deteriora sau obstrucționa orice parte a Proprietății sau care ar putea polua aerul sau apa. Chiriaşul nu va organiza petreceri sau adunări mari sau zgomotoase la Proprietate și se obligă față de Proprietar să ia toate măsurile de prudență și să exercite întreaga diligenţă rezonabilă pentru a elimina riscul de incendiu, explozie sau alte daune care pot surveni ca urmare a utilizării Proprietății.

Chiriaşul îl va despăgubi pe Proprietar, la cerere, pentru toate pierderile și costurile suportate pentru a asigura (sau a încerca să asigure) respectarea de către Chiriaș a prevederilor acestui Acord de Închiriere, inclusiv orice costuri directe sau indirecte suportate de Proprietar în legătură cu rezilierea Acordului de Închiriere (și orice procedură în justiţie).

Restituirea Spaţiului

La expirarea Duratei Închirierii sau la rezilierea înainte de termen a acestui Acord de Închiriere, Chiriaşul va restitui Proprietatea către Proprietar (1) în aceeaşi stare în care aceasta se afla la Data Intrării în Vigoare (cu excepția uzurii normale) și în conformitate cu obligațiile Chiriaşului în baza acestui Acord de Închiriere, (2) curățată și liberă de orice echipamente, obiecte personale și deșeuri și (3) împreună cu toate cheile și orice echipamente și alte obiecte care aparţin Proprietarului sau sunt atașate Proprietăţii.

Drepturile Proprietarului

Proprietarul îşi va menţine toate drepturile legale de proprietate asupra Proprietății. Proprietarul poate rezilia acest Acord de Închiriere cu efect imediat și poate evacua Chiriașul sau oricare dintre oaspeții săi în cazul în care aceştia nu respectă Obligațiile Chiriașului. Proprietarul poate interzice accesul la Spațiu sau poate evacua de pe Proprietate orice Chiriaș sau oaspeți ai Chiriașului care, după cum Proprietarul stabileşte în mod discreţionar, sunt turbulenți, perturbatori sau nu respectă prevederile acestui Acord de Închiriere. Proprietarul poate intra pe Proprietate (sau poate dispune persoanelor autorizate de Proprietar), la ore rezonabile, în scopul (1) întreținerii, încălzirii, curăţeniei, decorării, modificării, înlocuirii și reparării oricărei părți a Proprietății, (2) inspectării Proprietății, (3) respectării oricărei legi, (4) respectării acestui Acord de Închiriere sau (5) furnizării oricăror servicii. În caz de urgență, Proprietarul poate intra imediat pe Proprietate fără notificarea Chiriașului.

Obligaţiile Proprietarului

Garanții privind Proprietatea

Proprietarul garantează că, la data acestui Acord de Închiriere, este singurul proprietar al Proprietăţii și are puterea și autoritatea de a încheia acest Acord de Închiriere. De asemenea, Proprietarul garantează accesul liber și neîngrădit al Chiriașului la Proprietate.

Folosinţă netulburată

În condiţiile în care Chiriaşul își respectă obligațiile care îi revin în baza acestui Acord de Închiriere, Proprietarul nu va întrerupe folosinţa netulburată a Spaţiului de către Chiriaş (cu excepția situaţiilor permise în baza acestui Acord de Închiriere).